หมวดรายวิชาในความรับผิดชอบของอาจารย์นคินทร  พัฒนชัย

รหัสวิชา 1198626 หน่วยกิต 3(2-2-4)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการออกแบบ การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดทำแผนงานและโครงงานทางคอมพิวเตอร์

1193122  ระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-4)

Computer Architecture and System

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการ

ทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบงานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจำ หน้าที่

วงจรตรรกะ  ระบบบัส  สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทำงานของไมโคร

โปรเซสเซอร์เบื้องต้น  ระบบออนไลน์ อิตเทอร์แอกทีพ การประมวลผลแบบกลุ่ม 

เป็นต้น

รหัสและชื่อรายวิชา 4122101 โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)

จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (2-2-5)

ประเภทข้อมูลนามธรรมในภาษาจาวา ประเภทข้อมูลแบบตัวชี้และเวกเตอร์ในภาษาจาวา เวลาการรันงานและความซับซ้อน รายการโยง กองซ้อน แถวคอย การวนซ้ำและกรณีศึกษาด้านการคำนวณ ต้นไม้ กราฟ ฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธีของต้นไม้ กรณีศึกษาด้านการเรียงลำดับ ตารางแฮช การบีบอัดข้อมูล การจับคู่สตริง

         Abstract data type in Java, pointer and vector in Java, running time and complexity, linked-lists, stacks, queues, recursion and numerical case studies of calculation, trees, graph, binary heap, tree algorithms, sorting case studies, hash table, data compression and string matching.

1192511 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3( 2-2-4 )

Fundamental to Computer Operating System

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

ระบบปฏิบัติการขั้นแนะนำ การจัดการกระบวนการ  กระบวนการ  การจัด

กำหนดการซีพียู  การประสาน เวลากระบวนการ  การติดตาย  การจัดการหน่วยความ

จำ  หน่วยความจำเสมือน การจัดการหน่วยเก็บรองระบบแฟ้มและการอารักขา  ระบบ

แบบกระจายขั้นแนะนำ  และการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ

4121701 ตรรกะดิจิทัล
3 (3-0-6)

Digital Logic

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

    ระบบจำนวนและรหัสคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ตรรกะคอมบิเน-ชันนัล ฟังก์ชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนที่คาร์นอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจรนอร์หลายระดับ และภัยในวงจร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตรรกะ ซีเควนเชียล การนำฟลิปฟล็อปมาสร้างตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดง การเปลี่ยนสถานะ ตารางแสดงสถานะ การลดจำนวนสถานะ เทคนิคการกำหนดสถานะ และสภาวะการแข่งขัน
    Number systems and computer codes, Boolean algebra, analysis and synthesis of combinational logic, switching function, canonical forms, Karnaugh map, minimization techniques, multilevel NAND and NOR circuits and hazards, analysis and synthesis of sequential logic, logic implementation with flip flop, state variables, state transition diagram, state table, minimization of states, state assignment techniques, and competitive conditions.

4122702 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6) 

Computer Architectures and Organizations

เงื่อนไขรายวิชา  :  ต้องเรียน 1191201 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ มาก่อน

    ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ มอดูลรับเข้า/ส่งออก การเชื่อมต่อองค์ประกอบดังกล่าว หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม เรจิสเตอร์ หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ หน่วยคำสั่งและการเชื่อมต่อของหน่วยดังกล่าว สถาปัตยกรรม การออกแบบชุดคำสั่งและชนิดข้อมูล หัวข้อการจัดระบบ การทำไปป์ไลน์ การจัดระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน การจัดระบบหน่วยประมวลผลหลายชุดและ การประมวลผลเชิงเวกเตอร์
    Computer systems, processor, memory and Input/Output modules, interconnections among these major components, central processing unit, control unit, registers, arithmetic and logic unit, instruction unit and interconnections among these components, architectural issues, instruction-set design and data types, organizational issues, pipelining, parallel organization, multiple processors and vector processing organizations.

4000107
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
3 (3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูล บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet Intranet, LAN, CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สาหรับการศึกษาค้นคว้า การทารายงาน การนาเสนอผลงานและการดารงชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

1194426 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา
3 (2-2-4)

Application  for School  Registration

    การจัดตารางสอน ตารางสอบ การวางแผนการเปิดวิชา การลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจข้อสอบ การวัดและการประเมินผล การแจ้งผลการเรียน และการฝึกเขียนโปรแกรม ตลอดจนการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน

1194833 การคัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-4)

Selected Topics in Computer for Education

    การคัดเลือก ประเด็น ปัญหา  และความต้องการ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และไอซีที  เพื่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ  ที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในขณะนั้น ๆ เพื่อการศึกษาและปฏิบัติจริงในเชิงลึก  โดยเน้น เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่  หรือนวัตกรรมด้านซอฟแวร์  ฮาร์ดแวร์ เพื่อพัฒนาระบบการสอน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน