หมวดรายวิชาในความรับผิดชอบของอาจารย์ไพฑูรย์  ทิพย์สันเทียะ