หมวดรายวิชาในความรับผิดชอบของอาจารย์ธีรชาติ  น้อยสมบัติ

1194525 การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย
3 (2-2-4)

Management and Introduction to Network System

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

    ศึกษาระบบเครือข่าย การออกแบบระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษาเบื้องต้น

1193211 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-4)

Fundamental to AIgorithms and Data Stuctures

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

    หลักข้อมูลของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น แถวเรียงลำดับ เรียงทับซ้อน แถวคอย แถวคอยสองด้าน รายการโยง รายการวง รายการโยงคู่ รายการหลายตัวโยง โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้นโครงสร้างรูปต้นไม้และกราฟ เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูล