หมวดรายวิชาในความรับผิดชอบของอาจารย์สวียา  สุรมณี

1023620 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
3 (2-2-4)

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

    การศึกษา จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยาการเรียนรู้ การเขียนกระดานดำ การสรุปบทเรียนการผลิตและการใช้สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การทำโครงการสอน แผนการสอน การปฏิบัติการสอน

1193427 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-4)

Multimedia Application for Education

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

    แนวคิดหลักการและการปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดียความสัมพันธ์ระหว่างวินโดว์กับมัลติมีเดียการบันทึกเสียงการประมวลภาพ  การทำภาพเคลื่อนไหว การนอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของมัลติมีเดีย  และให้มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ มัลติมีเดีย

1193721 เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-4)

Game and Simulation for Learning

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

    ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ประเภทเกมและสถานการณ์จำลอง ที่ใช้ในวงการศึกษา การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกมและสถานการณ์จำลอง การสร้างโปรแกรมประเภทนี้ ตลอดจนการใช้และประเมินผลเกมและสถานการณ์จำลองในการศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างเกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนรู้

1003801 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (60)

Practicum 1

    วางแผนที่จะศึกษาผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และหลักสูตรในบริบทต่างๆ และนำแผนไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงอย่างหลากหลาย
    ศึกษา สังเกต สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับธรรมนูญสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก ความสัมพันธ์ชุมชนและหลักสูตรสถานศึกษา
    มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรทดลองนำหลักสูตรไปใช้ เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
    บันทึก ตรวจสอบ สังเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม
    เสนอผลการปฏิบัติงานและการรวบรวมประสบการณ์เป็นรายบุคคลในลักษณะที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและหลักสูตรรวมทั้งการสรุปปัญหาของสถานศึกษาและแนวทางในการปรับปรุง

1023823 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (60)

Practicum 2

    วางแผนที่จะศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา และนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง ตั้งประเด็นคำถามเพื่อการศึกษาแผนงานวิชาการ ระบบการสนับสนุนงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้และการประเมินผลของสถานศึกษา
    เลือกหน่วยการเรียนรู้ จากแผนงานวิชาการมาจัดทำแผนการเรียนรู้ คนละอย่างน้อย 1 กลุ่มสาระแล้วนำไปทดลองใช้อย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข โดยดำเนินการร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญของสถานศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
    เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในลักษณะที่แสดงการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง
    นำเสนอผลการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาและบริบทที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน