หมวดรายวิชาในความรับผิดชอบของอาจารย์ลาวัณย์  ดุลยชาติ

1193411 โปรแกรมด้านภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
3 (2-2-4)

Programs for Steel Picture and Digital Television Production

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

    ศึกษาหลักการและทฤษฏีการถ่ายภาพ และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตระบบดิจิตอล ฝึกทักษะการใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้องวิดีโอดิจิตอล การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Adobe Photoshop การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere , Director  การจัดเก็บข้อมูลด้วยสื่อดิจิตอล รวมทั้งการนำเสนอด้วยสื่อดิจิตอลปฏิบัติการสร้างรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

4122402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)

Computer Programming I

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

    แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล คำสั่งควบคุมและคำสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวชี้ และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำ ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน สตริงก์ แฟ้มข้อมูล การรับเข้า/ส่งออกข้อมูล แถวลำดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การแก้จุดบกพร่องโปรแกรม และการสร้างโครงสร้างข้อมูลโดยใช้อ็อบเจกต์และตัวชี้
   Fundamental concepts of programming languages, structured programming, variables, operators, functions and Input/Output, various control statements and operations of languages, relationship among variables, pointers, and memory usage, local and global variables, function parameter passing, strings, file, Input/Output (I/O), one and two dimensional arrays, program designing, program writing, program debugging, and construction of data structures using objects and pointers.