หมวดรายวิชาในความรับผิดชอบของอาจารย์อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์

หลักการพื้นฐานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

ชื่อวิชา การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 1051203
3(2-2-4)

เรียนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง A206 วันเสาร-อาทิตย์ เวลา 15.10 - 18.30 น.

4123102        การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Analysis and Design of Algorithms

เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียน 4122101  โครงสร้างข้อมูล  มาก่อน
          ปัญหาทางการคำนวณ เซตและกราฟ ขั้นตอนวิธีการค้นหา ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ แนวทางการแบ่งแล้วเข้ายึดเพื่อการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ การหาค่าเหมาะที่สุดของขั้นตอนวิธีโดยใช้กำหนดการพลวัต และขั้นตอนวิธีแบบละโมบ
          Computational problems, set and graphs, searching algorithms, sorting algorithms, divide-and-conquer approach to problem solving, analysis of efficient  algorithms, algorithm optimizations using dynamic programming and greedy algorithms.

1023620 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
3 (2-2-4)

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี

    การศึกษา จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยาการเรียนรู้ การเขียนกระดานดำ การสรุปบทเรียนการผลิตและการใช้สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การทำโครงการสอน แผนการสอน การปฏิบัติการสอน