หลักสูตรอบรม สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ลงทะเบียนอบรมโครงการ Laravel PHP Framework Basic and Workshop
โครงการความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับ JavaThailand.com
ระหว่างวันที่ 25-29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 (รวมระยะเวลา 5 วัน)
ณ ห้อง B304 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

รับจำนวน 40 คน