วัน อังคาร ที่ 13 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 small grey bullet

ชื่อโครงการ          การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา            วัชรศักดิ์   นวลบัติ  

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์สวียา  สุรมณี

ปริญญา               ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัย        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ปีที่พิมพ์ 2556

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 2) หาคุณภาพแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็ตเล็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 แบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ได้แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บทแท็บเล็ต เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. คุณภาพแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บทแท็บเล็ต เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X"  ̅=4.52, S.D. =0.00)

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บทแท็บเล็ต เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด ("X"  ̅ =4.54, S.D. =0.59)

 

เนื้อหาเพิ่มเติมดาวน์โหลดด้านล่างครับ


โพสโดย : Rotsarong Phatthaanusorn  | 11 มิ.ย. 2557  | เข้าชม : 1726  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ