วัน อาทิตย์ ที่ 05 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2563 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

รายชื่อผู้เข้าอบรม Laravel PHP Framework Basic and Workshop

small grey bullet


ลำดับ ชื่อ - สกุล รายละเอียด สถานะ
1. นางสาวรุ้งนภาพร ภูชาดา คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 หมู่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
2. นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาปี 3 หมู่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ บุษภา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
4. นางสาวพรธิภา กาแก้ว สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระเงิน
5. นางสาววราพร ใจคุ้มเก่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่3 มหาลัยราขภัฏกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระเงิน
6. นางสาวหนึ่งฤทัย แสนท้าว สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระเงิน
7. นางสาวสุภาพร บุญใจมั่น สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
8. นางสาวสุภาพร เศษโคกสูง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
9. นางสาวอัคนางค์ ผาใส สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
10. นายกิตติ พะนะลา สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
11. นางสาวอภิญญา ศรีบุตร สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
12. นายรัฐศักดิ์ ศรีวงษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระเงิน
13. นางสาววิไลพร โชติประเสริฐ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
14. นางสาวอชิรญาณ์ แสนเสนา สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี ที่ 3หมู2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระเงิน
15. นางสาวขนิษฐา อุ่นคำ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระเงิน
16. นายณัฐติพงษ์ เสียงเย็น สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชำระเงินแล้ว
17. นายเปรมินทร์ ศรีบริบูรณ์ สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชำระเงินแล้ว
18. นางสาวธนพร บุญเจริญ บุคคลภายนอกที่สนใจ ยังไม่ชำระเงิน
19. นางสาวโชติรส คูณบัวลา สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
20. นายกฤษณะชัย ไชยเทพ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
21. นางสาวช่อทิพา กาวี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
22. นางสาวดารุณี ศรีเที่ยง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
23. นายศักดิ์ดา มหาพรม สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี 3 หมู่ 2 มาหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
24. นายทศพล สุขยา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
25. นายวรวิทย์ ศรีสร้อย สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
26. นายสุรชัย สุรันนา คอมพิวเตอร์ศึกษา ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
27. นายอัษฎาวุธ บุญชื่น คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
28. นายณัฐวุฒิ ปาระพิมพ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
29. นางสาวพัชรดา ธนะภวา สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
30. นางสาวเจนจิรา จีนเจือ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
31. นายวีระพัฒน์ ดอนเงิน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
32. นางสาวรัตนา พลกล้า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
33. นางสาวมณีรัตน์ มุลทา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
34. นางสาวกาญจนา ทุมทา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาปี 3 หมู่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
35. นายภัทรพล วรรณราม สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ห้อง 3 มหาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
36. นางสาวสุนิษา สุภาวงศ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว
37. นางสาวรัตนาพร - วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชำระเงินแล้ว