วัน อังคาร ที่ 13 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

หลักสูตร

small grey bulletหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2549


1.  ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Computer Education 


2.  ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต  (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Computer Education)

     ชื่อย่อ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

      B.Ed. (Computer   Education)


3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

     ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์


4.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     4.1   หลักการและเหตุผล

             หลักการ : โดยเป็นการสมควรปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2547 ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของชาติ

             เหตุผล :1)  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 53  วรรคสองที่กำหนดให้การศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพให้มีมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

                        2)  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  49  ที่ให้คุรุสภากำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยต้องผลิตครูให้มีความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญ ตามระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด

                        3) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ วิชาชีพ พ.ศ. 2548  ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีความรู้และสมรรถนะตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  

             ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีมาตรฐาน  ความรู้  สมรรถนะและ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  ตามสาระความรู้และสมรรถนะที่คุรุสภากำหนดและให้การรับรองดังกล่าวมาแล้ว


     4.2  ปรัชญาของหลักสูตร

             หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นมาตรฐานผลิตครูขั้นวิชาชีพที่สามารถบูรณาการความรู้ความสามารถทักษะ คุณธรรม  จริยธรรม  มีอัตราในการประกอบวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง   สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา  มีมาตรฐานวิชาชีพครูทั้งด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตนตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด

     4.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

             ผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตครูมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาวิชาชีพของวิชาชีพมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

            1. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยการผสมผสานภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้วยการ  

สร้างองค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนฝึกกิจกรรม  การทำงาน  การแก้ปัญหา  และการเรียนรู้ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

            2.  เป็นครูที่มีความรู้  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  ตระหนักในคุณค่าของวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและทักษะเฉพาะทางสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

            3.  มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ  เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง  และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในชั้นเรียน

            4.  มุ่งสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้และการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน


5.  กำหนดการเปิดสอน

     ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2549


6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1.  สำเร็จการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือเทียบเท่าและเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมช่วง   ชั้นที่  4  อย่างน้อย  60  ชม/ภาคเรียน  จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

     2.  ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือต้องผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์


7.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์


8.  ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษา

     8.1 ระบบการศึกษา

           การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  (ภาคผนวก ก)

     8.2 การจัดการศึกษา

        8.2.1  การจัดการเรียนรู้  ความสำเร็จของการใช้หลักสูตรอยู่ที่การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา  ที่ต้องอาศัยหลักสำคัญคือ  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน  การแก้ปัญหา  และการสร้างองค์ความรู้

        8.2.2  การจัดกิจกรรม  พัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู  ประสบการณ์ที่จัดให้นักศึกษา     มีการนำความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม      อาจดำเนินการ  โดยให้นักศึกษาอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยหรือใช้กิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน

        8.2.3  การปฏิบัติการสอน  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพครู  กำหนดเป็นระยะเวลา 1 ปี    ภายใต้การแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู


9.  ระยะเวลาการศึกษา

     ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  8  ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 20  ภาคการศึกษา  สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใช้เวลาไม่น้อยกว่า 17  ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 30  ภาคการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา


10.  การลงทะเบียน

       การลงทะเบียนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548


11.  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

       การวัดผลและประเมินผลการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา    ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกดาวน์โหลดที่นี่